cr

Участь ДУМ АРК у 1 Міжнародній Міжконфесійній Конференції

Участь ДУМ АРК у 1 Міжнародній Міжконфесійній Конференції – “Роль релігійних цінностей у зміцненні соціальної стабільності та поширення культури мирного співжиття й подалання ненависті”

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ВИСТУПУ

З ім’ям Аллаха Всемилостивого і Милостивого!
Цінності всіх авраамічних релігій універсальні. Справедливість, чесність, щирість, повага до старших, любов до батьків зрозумілі іудеєві, християнину і мусульманину. Безсумнівно, всі релігії по суті закликають до Бога, свободи і миру. Але як показує історія вирішальним фактором у реалізації цих цінностей в житті є окремий етнос, його культура і сформована ментальність. Крим і кримські татари – народ, в етногенезі якого присутні тюркські і європейське коріння, – є прекрасним прикладом толерантності і мирного співіснування різних культур та віросповідань. Етнопсихологія, культурний досвід цього багатостраждального народу, який пережив 3 депортації, починаючи з 1783 р (першій анексії Криму Російською імперією), завершуючи окупацією Криму в 2014 р Російською федерацією, а також державний устрій Кримського Ханства представляють собою унікальні елементи моделі примирення різних віросповідань.
З повагою муфтій ДУМ АРК
Айдер Іса оглу Рустемов

С именем Аллаха Всемилостивого и Милостивого!
Ценности всех авраамических религий универсальны. Справедливость, честность, искренность, уважение к старшим, любовь к родителям понятны иудею, христианину и мусульманину. Несомненно, все религии по сути призывают к Богу, свободе и миру. Но как показывает история решающим фактором в реализации этих ценностей в жизни является отдельный этнос, его культура и сформированная ментальность. Крым и крымские татары – народ, в этногенезе которого присутствуют тюркские и европейские корни, – являются прекрасным примером толерантности и мирного сосуществования разных культур и вер. Этнопсихология, культурный опыт этого многострадального народа, пережившего 3 депортации, начиная с 1783 г (первой аннексии Крыма Российской империей), завершая оккупацией Крыма в 2014 г. Российской федерацией, а также государственный устрой Крымского Ханства представляют собой уникальные элементы модели примирения различных вероисповеданий.
С уважением муфтий ДУМ АРК
Айдер Иса оглу Рустемов.

With the name of Allah, the All-Merciful and the Gracious!
The values ​​of all Abrahamic religions are universal. Justice, honesty, sincerity, respect for elders, love for parents are understandable to a Jew, a Christian and a Muslim. Undoubtedly, all religions essentially call for God, freedom and peace. But as history shows, a decisive factor in the realization of these values ​​in life is a separate ethnos, its culture and formed mentality. Crimea and the Crimean Tatars – the people in the ethnogenesis of which there are Turkic and European roots – are an excellent example of tolerance and peaceful coexistence of different cultures and faiths. Ethnopsychology, the cultural experience of this long-suffering nation who survived the 3 deportations, starting from 1783 (the first annexation of the Crimea by the Russian Empire), ending with the occupation of Crimea in 2014 by the Russian Federation, and the state system of the Crimean Khanate are unique elements of the model of reconciliation of different faiths.
Best regards Mufti of
RELIGIOUS ADMINISTRATION OF MUSLIMS OF CRIMEA (DUM ARK)
Aider Isa oglu Rustemov

Коментарі закриті.

Від  Абу Хафса ’Умара ібн аль-Хаттаба (нехай буде вдоволений ним Аллаг!) передається:

«Я чув, як Посланець Аллага (мир йому і благословення Аллага!) сказав: «Усі вчинки – лише [згідно] з намірами, і кожна людина одержить лише за намірами. Тож у того, хто здійснив переселення6 заради Аллага і Посланця Його, переселення буде [зараховане] як [здійснене] заради Аллага і Посланця Його, а хто ж здійснив переселення заради земних благ чи жінки, щоб узяти шлюб з нею, то переселення його буде [зараховане] як здійснене заради того, заради чого він його здійснив».